Relacja z przebiegu akcji “Białystok Buduje Strzelnicę”

Edycja Budżetu Obywatelskiego 2017 była jedną z najbardziej interesujących, jakie do tej pory miały miejsce, ponieważ właśnie w niej na listę propozycji trafił obywatelski projekt budowy miejskiej strzelnicy “Białystok Buduje Strzelnicę”, który kilka miesięcy wcześniej został negatywnie zaopiniowany przez komisję ds. Budżetu Obywatelskiego ze względu na brak doszacowania kosztów napraw koniecznych budynku. Po dwóch interwencjach fundacji PIRS oraz części radnych miejskich, w trakcie których udowodniliśmy, że naprawy konieczne budynku należą do obowiązków zarządcy, czyli Zarządu Mienia Komunalnego, projekt ostatecznie został zakwalifikowany do głosowania, na naprawy konieczne budynku radni miejscy zobowiązali się zabezpieczyć dodatkowe środki w budżecie, zaś cały projekt, ze względu na ilość prac, został zakwalifikowany jako dwuletni. Projekt budowy strzelnicy zdobył 4022 głosy, co było najlepszym wynikiem tej edycji Budżetu, ponad dwukrotnie przekraczającym liczbę głosów drugiego zakwalifikowanego do realizacji projektu ogólnomiejskiego (ok. 1600 głosów).

W 2017 r. Zarząd Mienia Komunalnego (ZMK) przystąpił do realizacji Budżetu Obywatelskiego 2017, w tym projektu “Białystok Buduje Strzelnicę”. Ogłoszone zostały dwa przetargi na wykonanie dokumentacji projektowej kompleksu strzeleckiego: jeden w kwietniu tuż przed świętami wielkanocnymi, drugi na początku września po nagłośnieniu sprawy przez media zainteresowane stanem realizacji. Do pierwszego przetargu nie zgłosił się żaden oferent. Do drugiego zgłosił się jeden z ofertą na kwotę 278.359,50 zł, która przekraczała kwotę finansowania przewidzianą przez ZMK w wysokości 70.000 zł i w konsekwencji ofertę odrzucono. Należy podkreślić, że problem ze zgłaszaniem się oferentów nie wynikał w naszej ocenie z kwestii wysokości środków przeznaczonych przez ZMK na realizację zadania, lecz przede wszystkim ze zbyt rygorystycznego określenia warunków dopuszczenia do udziału w postępowaniu, co w oczywisty sposób przekładało się na ograniczenie kręgu potencjalnych wykonawców posiadających odpowiednie kwalifikacje do wykonania zamówienia. Ograniczenie wyłącza możliwość wzięcia udziału w przetargu dużej grupy projektantów, którzy spełniają kryterium dotyczące liczby wykonanych usług, jednakże nie mieszczą się w okresie trzyletnim przed upływem terminu składania ofert, od czego uzależnione jest zakwalifikowanie wykonania danej usługi jako doświadczenie wykonawcy. Warto zauważyć również, że ogłoszenia o przetargu widniały na stronie BIP stosunkowo krótko, co mogło znacznie utrudnić potencjalnym zainteresowanym znalezienie zamówienia i przygotowanie odpowiedniej oferty, chociaż nie stało to w sprzeczności z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

W międzyczasie pojawiła się również informacja podana przez wiceprezydenta Nikitorowicza, iż realizacja inwestycji nie będzie kosztować zakładanych ok. 1.600.000 zł, ponieważ zgodnie z wyliczeniami ZMK dokumentacja projektowa stanowi najczęściej 3-8% kosztów całości inwestycji i w konsekwencji kwota zaproponowana przez jedynego oferenta ma prowadzić do wniosku, że orientacyjny koszt wykonania całego projektu będzie wynosił 5.500.000 zł. Warto tutaj podkreślić, że z wcześniejszych pism ZMK i innego szacunkowego wyliczenia dokonanego przez wykonawcę ekspertyzy stanu technicznego budynku wynika, że realizacja projektu miała wynosić pierwotne 1.600.000 zł – ok. 1.000.000 zł na adaptację budynku i ok. 600.000 zł na dokonanie napraw koniecznych. Z rozmów z przedsiębiorcami z branży dowiedzieliśmy się, że koszt wykonania takiej dokumentacji projektowej może być znacząco niższy.

W roku 2017 nie udało się zrealizować projektu, co wymagało uwzględnienia takiego stanu rzeczy w Budżecie miasta. Początkowo projekt “Białystok Buduje Strzelnicę” pomimo tego, że od początku został uznany za dwuletni, nie został wpisany do tegorocznego projektu Budżetu Miasta Białystok przez Prezydenta, a później w autopoprawce przewidziano jedynie 10.000 zł na jego realizację. Jednym z pretekstów miało być rozpisanie przez MON programu budowy strzelnic, jednak nawet dziś losy tego projektu nie są znane i budzą wiele wątpliwości. Dopiero interwencja Rady Miasta umożliwiła wpisanie projektu jako jedną z poprawek do budżetu.

2 lutego został ogłoszony trzeci przetarg na wykonanie dokumentacji, zaś 8 marca na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Mienia Komunalnego pojawiła się informacja o rozstrzygnięciu przetargu. Oferent zaproponował kwotę 98 940 złotych, co stanowi kwotę prawie trzykrotnie mniejszą, niż ta z oferty, na którą powoływał się wiceprezydent Nikitorowicz. W związku z powyższym z radością informujemy, że choć z ponad rocznym opóźnieniem, realizację inicjatywy Białystok Buduje Strzelnicę można uznać za rozpoczętą. Mimo wszystkich niesprzyjających okoliczności i wielu nieprzyjemnych doświadczeń w kontaktach z niektórymi urzędnikami, wykraczających także jeszcze przed Budżet Obywatelski 2017, nie zamierzamy składać broni i dalej będziemy podejmować wszelkie działania, które ostatecznie doprowadzą do zbudowania przyjaznej wszystkim mieszańcom Białegostoku strzelnicy z prawdziwego zdarzenia.

Facebook